ÜLDTINGIMUSTE ESE

Müüja* müüb oma hallatavas internetiostukeskkonnas (edaspidi e-butiik) Müüjale kuuluvate kaubamärkidega “Monlac store” tähistatud tooteid (edaspidi Tooted).

Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad e-butiigist ostjate (edaspidi Klient) ja Müüja vahel. Käesolevatele üldtingimustele reguleerivad e-butiigist ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

HINNAD

Kõik e-butiigis kajastatud hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
Müüja võib kehtestada eritingimusi seoses toodete hindadega.

TOOTED

Juhul, kui Klient esitab tellimuse, kuid ilmneb, et antud Toode laost puudub, ei ole Müüjal võimalik antud tellimust täita. Sellisel juhul kontakteerub Müüja töötaja Kliendiga ja pakub välja asendustoote, võimaliku uue kohaletoimetamise aja või tagastab Kliendile ostusumma hiljemalt 7 päeva jooksul.

E-butiigis kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral tahtmatult erineda Toote tegelikust väljanägemisest.

KOHALETOIMETAMINE

Kliendil on võimalik valida erinevate Toote kohaletoimetamise viiside vahel. Toote kohalejõudmine sõltub Kliendi poolt valitud postiteenusest.

Tellitud Toode peaks Kliendini jõudma ideaalses korras ja kinnises pakendis. Kui pakend on transpordil viga saanud, siis on Klient sellest kohustatud koheselt teavitama e-posti teel info@monlacstore.com.

Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või -õigsusest.

TOOTE TAGASTAMINE JA ÜMBERVAHETAMINE

Kliendil on õigus tehingust 3 päeva jooksul tellitud Toode ümber vahetada või tagastada.

Klient on kohustatud teavitama e-butiiki Toote ümbervahetamisest või tagastamisest, saates vastavasisulise e-kirja e-posti aadressile: info@monlacstore.com. 

Müüja tagastab Kliendile ostusumma 7 päeva jooksul arvates Toote õigeaegsest saabumisest e-butiiki. Tagastus toimub samale arvelduskontole, millelt Klient tegi tagastatava tellimuse makse.

Ümbervahetatav või tagastatav Toode ei või olla kahjustunud või kandmisjälgedega, Toode peab olema originaalpakendis ja Toote küljes peavad olema kõik originaaletiketid.

Klient on kohustatud avama Toote pakendi alati ettevaatlikult, seda kahjustamata. Kui pakendit ei ole võimalik avada seda rikkumata, ei ole Toote tagastamine originaalpakendis nõutav.

Toote vahetamise kulud kannab ostja.

VASTUTUS

Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.

Klient kohustub kasutama e-butiigi teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

ANDMETÖÖTLUS

Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.

Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud Toodete Kliendile saatmiseks, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.

Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks oma nõusoleku.

KASUTAMISTINGIMUSED JA NENDE MUUTMINE

E-butiigis ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.

Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

Müüja võib muuta e-butiigi kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse e-butiigi keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli e-butiigis kuvatud Toote hind ekslik.

MUUD TINGIMUSED

Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse, Tarbijakaitseametisse ja/või tarbijakaebuste komisjoni.

Üldtingimused on kinnitatud 09.09.2018.
Müüja andmed: Rebrand Team OÜ (Reg. nr.12621210), Tartu mnt. 25, Novira Plaza, Tallinn, 10151.